Kliknij tu by wyszukać książkę

Statut

  

STATUT

Biblioteki Publicznej Gminy Brwinów

(wyciąg)

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie, zwana w dalszej części Statutu „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz

- niniejszego Statutu.

 1. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Brwinów.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Brwinów, zwana dalej Gminą Brwinów, której Biblioteka stanowi jednostkę organizacyjną.
 3. Siedziba Biblioteki mieści się w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 10A, zaś siedziba jej filii mieści się w Otrębusach przy ulicy Wiejskiej 1.
 4. Biblioteka posiada osobowość prawną w związku z wpisaniem jej do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę.
 5. Biblioteka nosi imię Wacława Wernera.

§ 2

 1. Biblioteka działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki jest sprawowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bibliotekach.  

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 3

 1. Działalność Biblioteki polega na upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy.
 2. Do zadań Biblioteki należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
 2. obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej;
 3. działalność wydawnicza;
 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 5. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz wypożyczanie międzybiblioteczne;
 6. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 7. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 1. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

III. Organizacja Biblioteki

§ 4

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Brwinów.
 2. Dyrektor Biblioteki zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Gminy Brwinów po uprzednim przeprowadzeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie udało się wyłonić kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki, Burmistrz Gminy Brwinów może powierzyć to stanowisko osobie przez siebie wybranej z pominięciem konkursu.
 4. Dyrektora powołuje się na czas określony wynoszący od 3 do 7 lat.

§ 5

 1. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Biblioteki wykonuje Dyrektor.
 3. W sprawach wynikających ze stosunku pracy Dyrektora Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Gminy Brwinów.

§ 6

Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Biblioteki i jego zmian oraz ich przedłożenie Burmistrzowi Gminy Brwinów, lub organizacjom związkowym celem uprzedniego zaopiniowania,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki,
 3. zarządzanie majątkiem Biblioteki,
 4. wykonywanie w imieniu Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy,
 5. opracowanie projektów regulaminów: wynagradzania, regulaminu pracy oraz ich przedłożenie do uprzedniego zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,
 6. sporządzanie rocznego planu finansowego i przedkładanie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,
 7. występowanie z wnioskami o udzielenie zewnętrznego finansowania na potrzeby realizacji zadań Biblioteki,
 8. składanie sprawozdań z działalności Biblioteki, w tym z wykonania rocznego planu finansowego i przedkładanie ich celem zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 7

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Źródłami przychodu są:

a. dotacje z budżetu Gminy,

b. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

c. inne źródła.

 1. Koszty prowadzenia działalności bibliotecznej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, i inne wydatki z tytułu zatrudniania pracowników obciążają koszty działalności podstawowej.
 2. Gmina Brwinów zapewnia Bibliotece środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności bibliotecznej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości przydzielonej dotacji z budżetu Gminy.

§ 8

 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i przedłożony do uprzedniego zaopiniowania przez Burmistrza Gminy Brwinów.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

§ 9

Dyrektor corocznie w terminie do 15 marca przedkłada Burmistrzowi Gminy Brwinów oraz Radzie Miejskiej Gminy Brwinów sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 10

 1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Opłaty mogą być pobierane:
 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,
 2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 3. za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 4. za uszkodzone lub niezwrócone materiały biblioteczne.
 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Nasi partnerzy